نظارت بر حسن اجرای قوانین
برای ارسال گزارش در خصوص عدم اجرای قوانین یا اجرای نادرست آنها، ابتدا باید به پارلمان مجازی ایران شوید
اگر عضو پارلمان مجازی ایران نیستید، می توانید کنید
نمایندگان پارلمان مجازی ایران