• شماره ثبت138طرح نظام رتبه بندی معلمان
  • شماره ثبت157طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری)
  • شماره ثبت72لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • شماره ثبت87لایحه حمایت از مالکیت فکری
  • شماره ثبت95لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
نمایندگان پارلمان مجازی ایران