• شماره ثبت138طرح الزام دولت به تسریع در اجرای جزء(2) بند(الف) ماده(63) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت157طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری)
  • شماره ثبت72لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • شماره ثبت87لایحه حمایت از مالکیت فکری
  • شماره ثبت95لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
  • شماره ثبت475طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحی مصوب 26/2/1395
  • شماره ثبت585طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور
نمایندگان پارلمان مجازی ایران