• شماره ثبت165طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت176طرح الحاق یک بند به ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور
 • شماره ثبت97لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • شماره ثبت107لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
 • شماره ثبت113 لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)
 • شماره ثبت119لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
 • شماره ثبت229طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تخصصی دارویی برکت
 • شماره ثبت253طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • شماره ثبت266لایحه اصلاح بند(3) ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن
 • شماره ثبت279طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310
 • شماره ثبت305لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی
 • شماره ثبت328طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت252لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 • شماره ثبت317لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
 • شماره ثبت308طرح اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

نمایندگان پارلمان مجازی ایران