• شماره ثبت136طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه
  • شماره ثبت290طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه
  • شماره ثبت389طرح اصلاح بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت408طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
  • شماره ثبت249لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان پارلمان مجازی ایران