• شماره ثبت136طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه
  • شماره ثبت290طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه
  • شماره ثبت389طرح الحاق دو تبصره به بند(د) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • شماره ثبت408طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
  • شماره ثبت249لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان پارلمان مجازی ایران