پارلمان مجازی ایران

 • ثبت در مجلس351طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است
 • ثبت در مجلس384طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است
 • ثبت در مجلس525لایحه بودجه سال 1398 کل کشور (گزارش کمسیون تلفیق)
  آخرین وضعیت:
 • ثبت در مجلس445طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد