• شماره ثبت351طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
  • شماره ثبت384طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
  • شماره ثبت445طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نمایندگان پارلمان مجازی ایران