• شماره ثبت351طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
  • شماره ثبت427طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
  • شماره ثبت384طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
  • شماره ثبت525لایحه بودجه سال 1398 کل کشور (لایحه دولت)
  • شماره ثبت525لایحه بودجه سال 1398 کل کشور (گزارش کمسیون تلفیق)
  • شماره ثبت445طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نمایندگان پارلمان مجازی ایران