• شماره ثبت351طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
  • شماره ثبت384طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
  • شماره ثبت445طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • شماره ثبت334طرح اصلاح بند (ل) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
نمایندگان پارلمان مجازی ایران