• شماره ثبت351طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
  • شماره ثبت384طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
  • شماره ثبت525لایحه بودجه سال 1398 کل کشور (گزارش کمسیون تلفیق)
  • شماره ثبت445طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  • شماره ثبت334طرح اصلاح مواد(28) و(65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
نمایندگان پارلمان مجازی ایران