• شماره ثبت198طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی
  • شماره ثبت288طرح حذف تبصره(2) ماده(4) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
  • شماره ثبت293طرح ساماندهی «اهداء» در مراکز درمان ناباروری
  • شماره ثبت431طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • شماره ثبت520لایحه ساماندهی تعهدات دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی
نمایندگان پارلمان مجازی ایران