« کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس»

  • شماره ثبت277طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • شماره ثبت310طرح اصلاح ماده(57) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • شماره ثبت434طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • شماره ثبت452طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
  • شماره ثبت554طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه
نمایندگان پارلمان مجازی ایران