• شماره ثبت134طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
  • شماره ثبت82لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور
  • شماره ثبت281 طرح اصلاح قانون آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن
  • شماره ثبت320طرح اصلاح قانون شهرداری ها
  • شماره ثبت442طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان پارلمان مجازی ایران