پارلمان مجازی ایران

«کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ »

  • ثبت در مجلس499طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران
    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است