«کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ »

  • شماره ثبت257طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
  • شماره ثبت271طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید
  • شماره ثبت420طرح الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) ‌قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
  • شماره ثبت410طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
  • شماره ثبت364طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم
نمایندگان پارلمان مجازی ایران