«کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ »

  • شماره ثبت420طرح الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) ‌قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
  • شماره ثبت364طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم
  • شماره ثبت499طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران
نمایندگان پارلمان مجازی ایران