• شماره ثبت172طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
 • شماره ثبت345الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
 • شماره ثبت308طرح اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 • شماره ثبت362لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 • شماره ثبت50طرح مدیریت خدمات کشوری
 • شماره ثبت52طرح صدور چک
 • شماره ثبت138طرح نظام رتبه بندی معلمان
 • شماره ثبت165طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت239طرح جامع مدیریت شهری
 • شماره ثبت252لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 • شماره ثبت328طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت317لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
نمایندگان پارلمان مجازی ایران