• شماره ثبت456طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
 • شماره ثبت496طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
 • شماره ثبت499طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران
 • شماره ثبت540طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
 • شماره ثبت545طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی
 • شماره ثبت554طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه
 • شماره ثبت550لایحه جامع انتخابات
 • شماره ثبت328طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت430طرح پیش‌فروش ساختمان
 • شماره ثبت138طرح الزام دولت به تسریع در اجرای جزء(2) بند(الف) ماده(63) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت165طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت172طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
 • شماره ثبت252لایحه مالیات بر ارزش افزوده
نمایندگان پارلمان مجازی ایران