• شماره ثبت525لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
 • شماره ثبت308طرح اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 • شماره ثبت362لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
 • شماره ثبت50طرح مدیریت خدمات کشوری
 • شماره ثبت383طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
 • شماره ثبت351طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
 • شماره ثبت430طرح پیش‌فروش ساختمان
 • شماره ثبت338طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
 • شماره ثبت428طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
 • شماره ثبت138طرح نظام رتبه بندی معلمان
 • شماره ثبت165طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت172طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
 • شماره ثبت239طرح جامع مدیریت شهری
 • شماره ثبت252لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 • شماره ثبت328طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت317لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
نمایندگان پارلمان مجازی ایران