• شماره ثبت348لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (لایحه دولت)
 • شماره ثبت364طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم
 • شماره ثبت392طرح ساماندهی بازار خودرو
 • شماره ثبت410طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
 • شماره ثبت442طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت160لایحه معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
 • شماره ثبت44طرح دهیاری ها
 • شماره ثبت253طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • شماره ثبت417طرح اصلاح ماده(133) قانون مالیات‌های مستقیم
 • شماره ثبت90لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
 • شماره ثبت266لایحه اصلاح بند(3) ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن
 • شماره ثبت244لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
 • شماره ثبت389طرح الحاق دو تبصره به بند(د) ماده(88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • شماره ثبت438لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون
 • شماره ثبت352طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور
 • شماره ثبت217طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
 • شماره ثبت284لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان
نمایندگان پارلمان مجازی ایران