• شماره ثبت91لایحه حفاظت از خاک
 • شماره ثبت119لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
 • شماره ثبت172طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
 • شماره ثبت89لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
 • شماره ثبت160لایحه معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
 • شماره ثبت207طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی
 • شماره ثبت44طرح دهیاری ها
 • شماره ثبت253طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • شماره ثبت330اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
 • شماره ثبت90لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
 • شماره ثبت266لایحه اصلاح بند(3) ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن
 • شماره ثبت244لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

نمایندگان پارلمان مجازی ایران