• شماره ثبت324طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 • شماره ثبت262طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • شماره ثبت280اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
 • شماره ثبت274لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت
 • شماره ثبت344لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
 • شماره ثبت91لایحه حفاظت از خاک
 • شماره ثبت89لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
 • شماره ثبت65لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
 • شماره ثبت231اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 • شماره ثبت44طرح دهیاری ها
 • شماره ثبت253طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • شماره ثبت330اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
 • شماره ثبت52طرح صدور چک

نمایندگان پارلمان مجازی ایران