کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی

  • شماره ثبت392
    طرح ساماندهی بازار خودرو

    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و در انتظار بررسی در صحن علنی می باشد

  • شماره ثبت460
    طرح تنقیح قوانین حوزه معدن

    آخرین وضعیت: این طرح/لایحه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول گردیده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است