طرح ها و لوایح مهم مجلس شورای اسلامی

 • طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1187
 • پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 893
 • طرح شفافیت آرای نمایندگان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 12527
 • طرح جهش تولید دانش بنیان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 857
 • طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 19158
 • طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1495