طرح ها و لوایح مهم مجلس شورای اسلامی

 • طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 913
 • پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 823
 • طرح شفافیت آرای نمایندگان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 12315
 • طرح جهش تولید دانش بنیان
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 804
 • طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 18180
 • طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا
  مجموع آراء کاربران تا این لحظه: 1377